Có thể tiếp tục giải bài thi thử khi quyền sử dụng đã hết hạn không?