[Update] Hướng dẫn cập nhật app ngày 27/10 (Miễn phí hoá toàn bộ bài giảng, từ vựng)