[Thông báo🚨] 24.02.29 Thông báo trước về việc kiểm tra dịch vụ