ประกาศชี้แจง ขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรมรีวิวแอพ (Step 3)