[อัพเดท] ประกาศการแก้ไขซอฟต์แวร์ประจำวันที่ 26 มกราคม (เพิ่มข้อสอบจำลอง)