[อัพเดท] ประกาศการแก้ไขซอฟต์แวร์ประจำวันที่ 6 ธันวาคม (เพิ่มข้อสอบจำลอง)